Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Prečo je potrebné mať pravidelnú revíziu elektrických zariadení?

 • V zmysle §9 "Kontrolná činnosť " zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1, je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť  v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky, resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštaláciách, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.
 • Na základe §19 "Správne delikty" zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 200 000 €.
 • Pre fyzické osoby nepodnikateľov je revízna správa od elektrických zariadení nevyhnutná pri poistnej udalosti.
 • Pravidelné revízie Vás nielen ochránia pred možnými sankciami, ale budete mať  istotu, že Vaše elektrické zariadenia sú bezpečné a spĺňajú aktuálne technické normy Slovenskej republiky.

Revízie uskutočňujeme na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov.

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti revízií:
 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky s integráciou na evidenciu majetku HIM v prehľadnom elektronickom výstupe
 • školenie poučených osôb na výkon kontroly podľa § 20 novely vyhlášky 508/2009 Z.z. účinná k 1.1.2014
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických častí strojov
 • revízie zdravotníckej techniky
 • odstraňovanie zistených chýb po vykonaných revíziách
 • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
Na zabezpečenie meraní a skúšok používame prístroje, ktoré sú pravidelných lehotách kalibrované.

Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Slovenskými technickými normami.