Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Revízie bleskozvodov

Vzhľadom na stupňujúce sa riziko straty na ľudských životoch, poškodení citlivej elektroniky vplyvom prepätia a požiaru vzniknutého úderom blesku do stavieb je potrebné pravidelne, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Prílohy 8.A. vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku, tzv. revíziu vonkajšej ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskom) minimálne každé 4 roky.

V oblasti, v ktorej sa nachádza Vaša nehnuteľnosť, je 35 búrkových dní do roka podľa izokeraunickej mapy Slovenska, uvedenej v STN EN 62305-2. Vplyvom klimatických zmien došlo v poslednom období k zvýšeniu bleskovej aktivity, z čoho vyplýva zvýšené riziko úderu blesku do Vášho objektu.