Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Parkovacie systémy/Turnikety

OP a OS (revízia) zahŕňa tieto benefity:

·         Pravidelnými revíziami, kontrolami a profilaktickou údržbou zvýšite životnosť vašich zariadení a znižujete riziko úrazu elektrickým prúdom pre zamestnancov a verejnosť.

·         Spravujte svoje povinnosti majiteľa a zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. §9 ods.1. písm.a  ( a vykonávacej vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §9 ods.(2)d ) pomocou našich pravidelných kontrol a revízii pakovacieho systému

·         Parkovacie systémy sú vysoko využívaným majetkom, často inštalovaným vonku a preto zraniteľným voči mechanickému poškodeniu a environmentálnym faktorom, odporúčame vykonať pravidelnú kontrolu a testovanie s rozsiahlou sériou kontrol minimálne každé dva roky v závislosti od rizika sa môže lehota skrátiť aj na jeden rok.

·         Naša revízia a testovanie v súlade STN 33 1610 zahŕňa:

o   Kontrola zhody s projektovou dokumentáciou

o   Dôkladná vonkajšia vizuálna kontrola

o   Skúšanie kontinuity uzemnenia a ochranných vodičov

o   Dôkladná vnútorná vizuálna kontrola

o   Testovanie izolačného odporu

o   Overenie polarity

o   Meranie impedancie zemnej poruchovej slučky a meranie predpokladaného poruchového prúdu

o   Meranie zariadenia na unikajúci prúd (RCD)

Cena služby

Cena za revízie parkovacieho systému je závislá od počtu prvkov parkovacieho systému a je jednotná pre celú SR.

Patofyziologické účinky striedavého prúdu

Revíziami preverujeme stav zemnej poruchovej slučky, spojitosť ochranných vodičov spájajúcich dotyku prístupné kovové časti,  zemný odpor PE vodiča, dotykové napätie, unikajúci prúd a čas vypnutia ochranných prvkov. Najnebezpečnejší je dotyk pri poruche pri prúdovej ceste ľavá ruka (najbližšie k srdcu) s dotykom s terminálom pri výbere lístka. Najnovšie poznatky z oblasti patofyziologických účinkov prúdu na človeka kladú značný dôraz na obmedzenie doby trvania prúdu prechádzajúceho človekom. Preto je dôležité kontrolovať čas vypnutia pri poruche, aby nedošlo k zraneniu, alebo úmrtiu.

Referencie

Revízie poskytujeme obchodným centrám, supermarketom, parkovacím domom, logistickým centrám a hotelom. Sme výhradným dodávateľom revízii parkovacích systémov Triton systems a SKI Data, ktoré tvoria väčšinu parkovacích systémov na Slovensku.