Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Nabíjacie stanice elektromobilov

Spravujte svoje povinnosti majiteľa a zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. §9 ods.1. písm.a pomocou našich pravidelných kontrol a revízii nabíjacích miest a nabíjacích staníc elektromobilov (EVSE).  

S postupným zvyšovaním počtu registrácií elektrických vozidiel (EV) na Slovensku sa zvyšuje aj počet nabíjacích bodov EVSE. Stále viac organizácií inštaluje vo svojich priestoroch nabíjacie miesta pre elektromobily, ktoré si kvôli zaisteniu bezpečnosti vyžadujú pravidelné kontroly a testovanie.

Ako každá pevná elektrická inštalácia musí byť prevádzkovaná súlade s bezpečnostnými predpismi a STNormami kde sa od prevádzkovateľa vyžaduje zaistenie bezpečnosti nabíjacích bodov EVSE. Navyše poskytovanie služieb EVSE sa považuje za službu poskytovanú vo verejnom záujme, čo na seba kľadie ďalšie povinnosti prevádzkovateľa z pohľadu bezpečnosti poskytovanej služby. To zahŕňa údržbu systémov elektrických nabíjacích staníc, aby sa zabránilo, pokiaľ je to prakticky možné, akémukoľvek nebezpečenstvu pre zamestnancov, návštevníkov alebo iné osoby.  

UDRŽIAVAJTE BEZPEČNOSŤ NABÍJACÍCH BODOV ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL s VamosTech sro

PERIODICKÁ INŠPEKCIA A SKÚŠKY

Ak vezmeme do úvahy, že nabíjacie miesta EV sú vysoko využívaným majetkom, často inštalovaným vonku a preto zraniteľným voči mechanickému poškodeniu a environmentálnym faktorom, odporúčame vykonať pravidelnú kontrolu a testovanie EVSE s rozsiahlou sériou kontrol minimálne každé dva roky. Pre prevádzky so „základným prostredím“ s nízkym rizikom odporúčame vykonať pravidelnú kontrolu a testovanie EVSE s rozsiahlou sériou kontrol minimálne každé tri roky

 

Naša kontrola a testovanie EVSE v súlade STN 33 2000-7-722:2019 zahŕňa:

 

Kontrola zhody s projektovou dokumentáciou EVSE

Dôkladná vonkajšia vizuálna kontrola bodov EVSE

Skúšanie kontinuity uzemnenia a ochranných vodičov EVSE

Dôkladná vnútorná vizuálna kontrola bodov EVSE

Testovanie izolačného odporu EVSE

Overenie polarity

Meranie impedancie zemnej poruchovej slučky a meranie predpokladaného poruchového prúdu

Meranie zariadenia na unikajúci prúd (RCD)

Funkčné testovanie EV

OPCIA na základe servisnej zmluvy – údržba zariadení

 

S rastúcim počtom elektrických vozidiel na ceste rýchlo rastie úroveň infraštruktúry nabíjacích bodov EVSE. To znamená, že viac ako kedykoľvek predtým je nevyhnutná elektrická zhoda a bezpečnosť, aby sa znížilo riziko pre zamestnancov aj pre verejnosť.

 

Rovnako ako identifikácia akýchkoľvek bezpečnostných problémov, pravidelné kontroly môžu zvýšiť hodnotu majetku a poskytnúť klientom priestor sústrediť sa na ich kľúčové oblasti podnikania.

Dôveryhodný program inšpekcií a testovaní.

V súlade s legislatívou bezpečnosti a ochrany na pracovisku a elektrickou bezpečnosťou.

Poruchy skôr identifikujte a zaistite životnosť a bezpečnosť majetku.

Prístup k celej škále elektrických testovacích a inšpekčných služieb od spoločnosti VamosTech sro.